പഴയങ്ങാടി ലൈവിൽ വാർത്തകൾ അയക്കാനും പരസ്യം നൽകാനും ബന്ധപ്പെടുക. +91 83018 41412

PAYANGADI WEATHER

Contact Us

Contact Us

+91  8301  838  412
+91  8301  841  412
+91  8301  834  812

Mail id: Payangadilive@gmail.com
Follow Us On
Facebook/PayangadiLive
Instagram/Payangadi_Live
Youtube/PayangadiLive
GooglePlayStore/Payangadi Live Online
Twitter/PayangadiLive
Telegram Channel/Payangadi_Live
Telegram Bot/myPayangadilivebot

Office
Payangadi Live
P V Khalid Complex
Kozhibazar
P. O. Payangadi (RS)
Near Prathibha Talkies
Sample organization
Email: news@payangadilive.in
Website: https://www.payangadilive.in
Phone: +91 82810 13994
Mobile: +91 82810 13994
Address: Payangadi, Kannur
facebookinstagramyoutubetwitter